Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
aleniekoniecznie
5749 df02 500
Reposted fromwybuchmuzgu wybuchmuzgu
aleniekoniecznie
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...
aleniekoniecznie
aleniekoniecznie
aleniekoniecznie
aleniekoniecznie
Gaylord Ho "We Two"
Reposted fromzelka zelka viaLonePoProstu LonePoProstu
aleniekoniecznie
5444 6785 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaSTYLTE STYLTE
aleniekoniecznie
2406 3d85
Reposted fromfor-witches for-witches viaSTYLTE STYLTE
aleniekoniecznie
4205 48ec 500
Reposted frompseudooptymistka pseudooptymistka viacats cats
aleniekoniecznie
9718 9685 500
aleniekoniecznie
aleniekoniecznie
9198 d219
Reposted fromoutline outline viasmutnazupa smutnazupa
aleniekoniecznie
aleniekoniecznie
3810 f5ef
Reposted fromMiziou Miziou viagrohzkapustom grohzkapustom
aleniekoniecznie
1831 2f74 500
Reposted frominto-black into-black viacats cats
aleniekoniecznie
5447 60b7 500
wiersze o moim psychiatrze 4
aleniekoniecznie
5570 9e10 500
Coben "Zachowaj spokoj" 12
aleniekoniecznie
aleniekoniecznie
3420 41e3 500
Reposted fromkjuik kjuik viapesymista pesymista
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl